This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี 

 

  ผลการดำเนินงาน

 


      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ร่วมมือกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ เมษายน ๖๐ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

        

        

 

จัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา”

     เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐  สสปท. ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ได้ตะหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  โดยเข้าไปจัดกิจกรรมในบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทเอ็กเซ็ดดี้ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  และ บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด  และประชาสัมพันธ์การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ครั้งที่ ๑  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗ เมษายน ๒๕๖๐  ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี

    

    

 

      ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 • เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัย ให้กับสถานประกอบการในนิคม
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการความรู้ และกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • เพื่อสร้างความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากรด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ ได้แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  พนักงาน  ตลอดจนหน่วยงานราชการ องค์กรและบุคคลทั่วไป


หัวข้อการสัมมนา

 • ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรม Safety First Safety Thailand
 • การป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนิคมฯ

       


การให้ลงปฏิบัติจริง

 • ลดอุบัติภัยขับขี่ปลอดภัยในนิคมฯ Road Safety
 • ขับขี่ปลอดภัยเราคนวัยทำงาน


กิจกรรม

 • งานแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยฯ จากภาครัฐและเอกชน
 • การประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบการ
 • การอบรมขับขี่อย่างปลอดภัย


สอบถามรายละเอียด

 • หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๔๔๘-๙๑๑๑ ต่อ ๓๐๙ มือถือ  ๐๖๑-๓๘๖-๖๒๙๘ (คุณกมลฤทธิ์)

กำหนดการ 

 

พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ครั้งที่ ๑

โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

วันอังคารที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐น.

ณ  ลานกิจกรรมอเนกประสงค์นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

----------------------------------

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.          ลงทะเบียน  ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
๐๙.๐๐ น.                      ประธานในพิธีเดินทางมาถึง พิธีกรกล่าวต้อนรับประธานในพิธี
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.          กล่าวต้อนรับโดย คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 

๐๙.๑๐  - ๐๙.๒๐ น.         กล่าวรายงานโดย คุณอัครเรศร์ ชูช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

๐๙.๒๐  - ๐๙.๓๐ น.         พิธีเปิดงานโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หรือผู้แทน

๐๙.๓๐  - ๑๐.๐๐ น.         พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งสามฝ่ายและกล่าวเจตนารมณ์ โดย

                                    ๑.พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ

                                    ๒.ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

                                    ๓.คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)                

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.         ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ความปลอดภัย Safety First , Safety Thailand” 
                                        โดยคุณชัยธนา ไชยมงคล  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย
                                         อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.         ยุทธศาสตร์ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในนิคมอุตสาหกรรมตามแนวประชารัฐ”
                                        โดย คุณบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น.         แจกประกาศนียบัตรและของที่ระลึก “สถานประกอบการใส่ใจความปลอดภัย”ประจำปี ๒๕๕๙ โดยผู้อำนวยการ สสปท.

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๕ น.          เสร็จสิ้นพิธีเปิดงาน

๑๑.๑๕ น.                         ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมชมนิทรรศการความปลอดภัย

*********************************************

ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๐  ร่วมกิจกรรม

                            - ชมนิทรรศการความปลอดภัย

                            - การประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบการ

                            - สาธิตการขับขี่ปลอดภัย, การอบรมขับขี่อย่างปลอดภัย

                            - การบริการเปลี่ยนใบขับขี่ใหม่

                            - บริการตรวจสภาพรถฟรี

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

  “ Safety First, Safety Road, Safety Thailand ลดอุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย ในนิคมฯอมตะนคร”

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และเครือข่ายสอ.จร. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “ Safety First, Safety Road, Safety Thailand ลดอุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย ในนิคมฯอมตะนคร”โดย ผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์สาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจรภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้ดำเนินการสัมมนา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและนำไปขยายผลการทำงานด้านการป้องกันและการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นำไปสู่การวางมาตรการองค์กรและขับเคลื่อนเข้าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน เพื่อให้บุคลาการสถานประกอบกิจการสามารถบริหารจัดการการขนส่งทางถนนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบกิจการได้จริง

           ขอเชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่ง (Logistic Manager, Warehouse Manager) และผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านความปลอดภัยการขนส่งทางถนนมากขึ้นและสามารถเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้ ในวันที่ 26 เมษายน 2560  ที่  ห้องทรงบาดาล(Model Room)อาคารอมตะเซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

                  

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและนำไปขยายผลการทำงานด้านการป้องกันและการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครจุดเริ่มต้นของการทำงานด้านอุบัติเหตุทางถนน (Road Safety)
 • เพื่อให้ผู้แทนหน่วยงานและสถานประกอบการได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นด้านการป้องกันและการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
 • เพื่อนำไปสู่การวางมาตรการองค์กรและขับเคลื่อนเข้าสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

  

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
 • ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขนส่ง (Logistic Manager, Warehouse Manager)
 • ผู้ที่สนใจ

 

กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Safety First, Safety Road, Safety Thailand ลดอุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย ในนิคมฯอมตะนคร”

โดยผศ.ดร. สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์สาขาวิศวกรรมขนส่งและการจราจรภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและ เครือข่ายสอ.จร.

ณห้องทรงบาดาล (Model Room) นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 9:00 – 15:00 น.

08:30 -09:00 น.                  ลงทะเบียน

09:00 น.                            ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

09:00-09:10น.                    กล่าวต้อนรับโดย คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด

                                        บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) 

09:10-09:20น.                    กล่าวรายงานโดย คุณอัครเรศร์ ชูช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

09:20-10:15น.                    พิธีเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Safety First, Safety Road, Safety Thailand ”
                                        โดย นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
                                        คนที่ 2 (อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข)

10:15-10:30 น.                   รับประทานอาหารว่าง

10:30-12:00น.                    Workshop ช่วงที่ 1: ลดอุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย ในนิคมฯอมตะนคร สภาพปัจจุบันปัญหาและแนวทางการจัดการอุบัติภัยในนิคม

12:00-13:30 น.                   รับประทานอาหารกลางวัน

13:30-15:00 น.                   Workshop ช่วงที่ 2: ลดอุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย ในนิคมฯอมตะนคร  ระดมความคิดเพื่อร่วมหามาตรการองค์กร
                                        และแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

15:00 น.                            เสร็จสิ้นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  

 

เวลา

หัวข้อกิจกรรม/การฝึกอบรม/สัมมนา

ประธาน / วิทยากร / ผู้เกี่ยวข้อง

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

08:30 -09:00 น.

ลงทะเบียน

 

09:00-11:15 น.

เข้ารับฟัง กติกา และร่วมพิธีเปิดงาน

 

11:15-11:30 น.

จับสลากเพื่อจัดลำดับการแข่งขัน

โดย คณะกรรมการร่วม  กองการฝึกกองเรือยุทธการ กองทัพเรือและผู้ทรงคุณวุฒิ

 

11:30 – 12.00

ชมสาธิต วิธีการแข่งขัน

12:00 - 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 -17:00 น.

การแข่งขัน รอบที่ 1

 

กำหนดการประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบการ

ณลานกิจกรรมเอนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

วันพฤหัสบดีที่ 25 - 26เมษายน 2560 เวลา 9:00 – 17:00 น. 

 

เวลา

หัวข้อกิจกรรม/การฝึกอบรม/สัมมนา

ประธาน / วิทยากร / ผู้เกี่ยวข้อง

รอบที่ 2วันพุธที่ 26เมษายน 2560

08:30 -09:00 น.

ลงทะเบียน

 

09:00-12:00 น.

เริ่มการแข่งขันรอบที่ 2

โดย คณะกรรมการร่วมกองการฝึกกองเรือยุทธการ กองทัพเรือและผู้ทรงคุณวุฒิ

 

12:00 - 13:00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00 -16:00 น.

การแข่งขัน รอบที่ ชิงชนะเลิศ

16:00 น.

ประกาศผลการแข่งขัน

 

กำหนดการการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล , และอัคคีภัย ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.   ลงทะเบียน
๐๙.๑๕ – ๐๙.๓๐ น.  พิธีเปิด
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐น.    การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล , และอัคคีภัยฯ
๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐น.    พิธีปิด

 

 

ผู้สนับสนุนการจัดงาน