This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

โครงการที่สำคัญ

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 : THAILAND [email protected] 2019 06 มิถุนายน 2562 ฮิต: 28567
ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Innovation Awards 2019) 12 เมษายน 2562 ฮิต: 4085
มาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ๕ มาตรฐาน OSH Standard 07 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 11038
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ 19 พฤศจิกายน 2561 ฮิต: 41773
ประชุมสัมมนาการมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาภาคีเครือข่ายของ สสปท.ประจำปี ๒๕๖๑ 06 สิงหาคม 2561 ฮิต: 1245
โครงการมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบกิจการ SMEs 01 สิงหาคม 2561 ฮิต: 17940
ขอเชิญสมัครโครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง 11 พฤษภาคม 2561 ฮิต: 4561
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงฯ 29 มีนาคม 2561 ฮิต: 2126
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 21 มีนาคม 2561 ฮิต: 3095
ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Innovation Awards 2018) 06 มีนาคม 2561 ฮิต: 4015