This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

      โครงการขับขี่ปลอดภัย กระทรวงแรงงาน Safety on The Road และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยด้วยแคมเปญ “สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา” เป็นโครงการความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกว่า ๕๐  แห่ง เพื่อจัดโครงการและแคมเปญรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อช่วยกันลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ ซึ่งประเทศไทยมีสถิติการเสียชีวิตและบาดเจ็บในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

       วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  ณ  ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น ๖ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนน ประชารัฐร่วมใจปลอดภัยทุกเส้นทาง โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและประชาสังคมกว่า ๕๐ องค์กร  ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ร่วมสานพลัง "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง" เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยให้แก่พนักงานผู้ขับขี่และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  โดยมีเป้าหมาย เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในการเดินทางของบุคลากรและด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ ทั้งของตนเองและผู้รับจ้างขนส่ง

  • สร้างความตระหนักและพัฒนาบุคลากรให้เกิดทักษะ แนวปฏิบัติด้านการขับขี่ปลอดภัย รวมทั้ง ส่งเสริมและถ่ายทอดให้กับสมาชิกครอบครัวเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลักดันสู่สังคม

  • สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ รวมถึงการสื่อความและการประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคลากรภายในและต่อสังคม

  • กำหนดมาตรการให้ปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน

  • สนับสนุนส่งเสริมให้มียานพาหนะที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ต่อพ่วงและการบำรุงรักษาที่ดีเพื่อความปลอดภัย

 

 

    

 

 

 

  

 

ผลการดำเนินงาน

 
 

 กิจกรรมการรณรงค์ “สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา”


       
เมื่อวันที่  ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๐  สสปท. ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  จัดกิจกรรมรณรงค์ “สวมหัวใจปลอดภัยกลับบ้านเรา” เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  ได้ตะหนักและใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลวันสงกรานต์  โดยเข้าไปจัดกิจกรรมในบริษัท ไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัทเอ็กเซ็ดดี้ (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด  และ บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด  และประชาสัมพันธ์การจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ครั้งที่ ๑  ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ -๒๗ เมษายน ๒๕๖๐  ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ นิคมอุตสาหกรรม อมตะนคร จ.ชลบุรี 

   

    

   

   

    

   

ประชาสัมพันธ์หน่วยงานราชการ  วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐  ณ กระทรวงแรงงาน

   

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ร่วมสานพลัง "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยทุกเส้นทาง"

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  ณ  ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น ๖

 

 

 

 สื่อประชาสัมพันธ์

 

ดาวน์โหลดไฟล์แผ่นพับ