This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

 

 

           ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีหนึ่งในภารกิจหลัก คือ การศึกษาวิจัยและพัฒนาวิชาการให้เกิดประโยชน์เชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในแรงงาน โดยเชื่อมประสานการทำงานจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาสร้างงานวิจัยต่อยอดองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเชิงนโยบายระดับประเทศ กำหนดจัดการประชุมวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑

         ภายใต้หัวข้อ “Conceptual Framework for National Research 2017 - 2021” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการสร้างกรอบแนวคิดวิจัยให้ตอบโจทย์ต่อสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันรวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการวิจัยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อร่วมผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างยั่งยืน

วันเวลาและสถานที่

 • วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 • ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

   

กลุ่มเป้าหมาย

 • อาจารย์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยแรงงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • สำนักวิจัย วิชาการ และสถิติความปลอดภัย
  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)
  โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑  ต่อ ๓๐๕
  โทรสาร  ๐ ๒๔๔๘ ๙๐๙๘
  e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.