This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นำข้าราชการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เพื่อการยุติด้านแรงงาน หรือ VisionEnds  3 ประการ ให้บรรลุเป้าหมาย เน้นการทำงานแบบหุ้นส่วน (Partnership) ภายใต้แนวทางประชารัฐ สสปท.ได้นำ 7 Golden Rules for Vision Zero มาเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยของประเทศ เพื่อสอดรับวิสัยทัศน์ VisionEnds อาทิ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign) ,โครงการ office syndrome เป็นต้น

 

 

โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์   (Zero Accident Campaign)
ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ

  • - การสนับสนุนและเริ่มกิจกรรมในโครงการ โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
  • - การจัดระบบการจัดการความปลอดภัย
  • - การกระตุ้นให้ทุกคนในองค์กรร่วมกันดำเนินงานเพื่อลดอุบัติเหตุ

มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการในปี 2560 จำนวน 466 แห่ง ได้รับการรับรอง 417 แห่ง

  • 1. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับแพลทินัม จำนวน 9 แห่ง
  • 2. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง จำนวน 40 แห่ง
  • 3. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับเงิน จำนวน 90 แห่ง
  • 4. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทองแดง จำนวน 120 แห่ง
  • 5. โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับต้น จำนวน 158 แห่ง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงานแถลงแผนปฏิบัติงานปีงบ 61 รวมภาพความเชื่อมโยงนโยบาย Vision Ends