This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ประสานงานหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

         การสร้างองค์ความรู้ให้กับลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการจึงเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการได้ การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการโดยผ่านวิทยากรฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย โดยนำไปขยายผลในสถานประกอบกิจการของตนเองเพื่อให้ลูกจ้างทุกคน ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยฯ และนายจ้างสามารถจัดให้มีการฝึกอบรมได้ด้วยตนเองตามสถานภาพและความจำเป็นของสถานประกอบกิจการ และอยู่ในวิสัยที่ไม่ก่อให้เกิดภาระและค่าใช้จ่ายทั้งภาครัฐและนายจ้างมากเกินความจำเป็น รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ การดำเนินการในลักษณะนี้จะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในแง่ของการลงทุนสำหรับการพัฒนาบุคลกรในสองค์กร รวมทั้งจะส่งผลให้สถิติการประสบอันตรายของลูกจ้างลดลง ซึ่งเป็นการป้องกันมิให้ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในการทำงาน จึงจัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างหลักสูตรวิทยากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย สำหรับฝึกอบรมลูกจ้างระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน และลูกจ้างเข้างานใหม่
- เพื่อสร้างวิทยากรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจำสถานประกอบกิจการ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน และมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย ผ่านวิทยากรที่ได้รับการฝึกอบรม
- กลุ่มเป้าหมาย
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ หรือระดับเทคนิคขั้นสูง
- ลูกจ้างที่นายจ้างมอบหมายให้เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยฯ ประจำสถานประกอบกิจการ

 

แนวทางการดำเนินงาน

- มีหลักสูตรมาตรฐาน ตำราเรียนพร้อมชุดอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อสร้างวิทยากรประจำสถานประกอบกิจการสำหรับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑ หลักสูตร
- มีการจัดฝึกอบรมวิทยากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน ๑๕ รุ่น รุ่นละ ๔๐ คน
- ลูกจ้างของสถานประกอบกิจการได้รับการฝึกอบรมเป็นวิทยากรประจำสถานประกอบกิจการ รวม ๖๐๐ คน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม
- ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติและถ่ายทอดต่อไปยังบุคลากรในสถานประกอบกิจการ

 

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้า”

 

 

 

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ฝึกอบรมคู่มือใหม่ความปลอดภัยในงานก่อสร้างระบบราง สำหรับวิทยากร

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.)  ได้ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดการฝึกอบรมเรื่อง คู่มือใหม่ความปลอดภัยในงานก่อสร้างระบบราง สำหรับวิทยากรความปลอดภัยภายใต้โครงการส่งเสริมความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟ ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) รามคำแหงซึ่งมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวนกว่า 100 คน

โดยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (สสปท.) ได้มอบหมายให้นางสาวจุฑาสิริ โรหิตรัตนะ ให้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายความเป็นมาของโครงการส่งเสริมความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม และการบูรณาการ     ความร่วมมือการสนับสนุนด้านวิชาการจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการก่อสร้างระบบรางรถไฟคือ คุณวุฒินันทน์  ปัทมวิสุทธิ์ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา และผศ.ดร.อนันตชัย อยู่แก้ว ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาวิทยากรด้านความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรางรถไฟ และนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างรางรถไฟต่อไป

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการก่อสร้างรถไฟฟ้า