This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111       กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  สสปท.ได้รับการส่งมอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้

     โดยการลดสถิติการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ ผ่านการวางแผนและบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง   ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อแรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี  

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับแพลทินั่ม ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

 

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๑ 

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยส่วนภูมิภาค

 

ข่าวสารกิจกรรม

 

 

             [ เข้าสู่ระบบสมัคร ]               [ ขั้นตอนการสมัครในระบบ ]       

  

 

 

การรับสมัคร

 
 • เปิดรับสมัครและยื่นเอกสารในระบบ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

 • ให้ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การสมัคร และศึกษารายละเอียดก่อนทำการสมัคร

 • สถานประกอบกิจการที่เคยสมัครแล้ว สามารถใช้ Username และ password เดิมได้

 • เอกสารฉบับจริง ให้จัดส่งมาที่สถาบันฯ ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS โดยนับวันจากวันที่ส่ง


 • ตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  สสปท.จะทยอยประกาศผลการอนุมัติการสมัครทุกๆ สัปดาห์ทางหน้าเว็บไซต์นี้

  

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๓๐๔ , ๕๐๑  (คุณศุภชัย , คุณพินิจ)
  อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
     

   

 

  

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประกอบด้วยหลักการพื้นฐาน ๓ ประการ คือ

๑. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น

ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้าง มีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน ให้การสนับสนุนและเป็นผู้นำในการริเริ่มดำเนินการเพื่อลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์

๒. มีการบริหารจัดการ

สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการธุรกิจโดยมีกิจกรรมหลักคือการประเมินอันตราย การควบคุมความเสี่ยง และการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ผู้บริหาร หัวหน้างานและลูกจ้าง และบูรณาการกิจกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้ากับการปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการทุกขั้นตอน

๓. การมีส่วนร่วม

       การเสริมสร้างให้เกิดความร่วมมือและความมุ่งมั่นของบุคลากรทุกระดับในองค์กร ในการดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายในสถานประกอบกิจการโดยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้ง การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับ การรณรงค์ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักการพื้นฐาน ๓ ข้อ ดังกล่าวในการลดอัตราการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน ยังผลให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ดังนั้นกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  จึงมุ่งเน้นให้สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการตามหลักการ ๓ ข้อ ดังนี้

 • ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นสถานประกอบกิจการต้องมีมีนโยบายด้านความปลอดภัยที่ระบุถึงการลดอัตราการประสบอันตรายให้เป็นศูนย์ที่ชัดเจน เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการลดสถิติการประสบอันตรายให้เป็นศูนย์
 • มีการบริหารจัดการสถานประกอบกิจการมีจัดการระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยมุ่งเน้นให้ มีการตระหนักถึงอันตรายจากการทำงาน มีการประเมินอันตราย ประเมินความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ มีการนำกิจกรรมด้านความปลอดภัยไปใช้ในขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน
 • การมีส่วนร่วมสถานประกอบกิจการจัดให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดอันตรายการประสบอันตรายของสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์ โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น การจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ การจัดกิจกรรม ๕ ส กิจกรรม KYT กิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการ รวมทั้ง การอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับตามความเหมาะสมกับลักษณะงานและความเสี่ยงในการทำงาน

  
หลักเกณฑ์การขอรับการประกาศเกียรติคุณ

 • สถานประกอบกิจการทุกประเภทสามารถสมัครขอรับการประกาศเกียรติคุณได้
 • สถานประกอบกิจการต้องมีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์และมีการประกาศนโยบายให้พนักงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้ง การกำหนดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด
 • สถานประกอบกิจการต้องมีการจัดให้มีการประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบกิจการ แผนการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยง รวมทั้งมีการทบทวนแผนอย่างต่อเนื่อง โดยสถานประกอบกิจการจะต้องมีการจัดทำแผนการประเมินอันตรายหรือความเสี่ยง มีการดำเนินการตามแผน และรายงานสรุปผลการดำเนินการ
 • สถานประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และลักษณะงานและมีหลักฐานการอบรม
 • สถานประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และรายงานสรุปผลการดำเนินการ


ระดับของประกาศเกียรติคุณ

ระดับต้น

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน
ชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา น้อยกว่า๑,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป

ระดับทองแดง

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมาต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๙ เดือน
ชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา ตั้งแต่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ – ๒,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง

ระดับเงิน

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๙ เดือน
ชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา ตั้งแต่ ๓,๐๐๐,๐๐๐ – ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง

ระดับทอง

สถานประกอบกิจการที่ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานถึงขั้นสูญเสียวันทำงาน มีระยะเวลาสะสมชั่วโมงการทำงานของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๙ เดือน
ชั่วโมงการทำงานสะสมของลูกจ้าง/ลูกจ้างผู้รับเหมา ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป

ระดับ Platinum สถานประกอบกิจการได้รับประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดต่อกันเป็นเวลา ๕ ปี 

 

การเลื่อนระดับ

สถานประกอบกิจการที่ดำเนินการ Zero Accident Campaign อย่างต่อเนื่องสามารถขอเลื่อนระดับการประกาศเกียรติคุณได้ ๒ กรณี คือ

๑. สะสมชั่วโมงได้ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

ระดับทองแดง จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ –๒,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง

ระดับเงิน จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ – ๙,๙๙๙,๙๙๙ ชั่วโมง

ระดับทอง จำนวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ชั่วโมงขึ้นไป 

ระดับแพลทินัม ได้รับการประกาศเกียรติคุณในระดับทองติดต่อกัน ๕ ปี

๒. สะสมชั่วโมงต่อเนื่องโดยไม่สูญเสียวันทำงาน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๕ ปี

    โดยนับจากปีที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ๔ ปี  และนับรวมปีปัจจุบัน (รวมเป็น ๕ ปี) จะได้รับการเลื่อนระดับให้สูงขึ้น ๑ ระดับ

 

การเข้าร่วมโครงการ

สถานประกอบกิจการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)จะต้องมีการดำเนินการดังนี้


๑. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถานประกอบกิจการจะต้องมีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ที่ให้ความสำคัญกับการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ โดยกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบายอย่างชัดเจน

 วิธีดำเนินการ

    กรณีสถานประกอบกิจการยังไม่มีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ ให้สถานประกอบกิจการจัดทำนโยบายความปลอดภัยฯ ที่ต้องกำหนดว่าจะมีการดำเนินการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ รวมทั้ง กำหนดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารสูงสุดต้องเป็นผู้ลงนามประกาศนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรและสถานประกอบกิจการจะต้องมีการขับเคลื่อนตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

     กรณีสถานประกอบกิจการมีนโยบายด้านความปลอดภัยฯ แล้ว แต่ยังไม่มีการกำหนดเรื่องการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ไว้ในนโยบาย ให้สถานประกอบกิจการปรับปรุงนโยบายด้านความปลอดภัยฯ โดยต้องกำหนดว่าจะมีการดำเนินการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ รวมทั้ง กำหนดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารสูงสุดต้องเป็นผู้ลงนามประกาศนโยบายใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรและสถานประกอบกิจการจะต้องมีการขับเคลื่อนตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม

 เอกสารที่ต้องส่ง

 • นโยบายความปลอดภัยฯ ของสถานประกอบกิจการ

 

๒. มีการดำเนินกิจกรรมการประเมินอันตรายในสถานประกอบกิจการ

       สถานประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีการประเมินอันตรายในสถานประกอบกิจการ พร้อมทั้งแผนควบคุมอันตราย โดยกำหนดให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว รวมทั้งกิจกรรมการอบรม/การให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและรายงานผลการดำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง

วิธีดำเนินการ

สถานประกอบกิจการจะต้องจัดให้มีการประเมินอันตรายหรือการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

 • มีแผนการประเมินอันตรายหรือความเสี่ยง
 • มีการประเมินอันตรายหรือความเสี่ยง โดยพนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
 • มีแผนการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยง
 • มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงานทุกคน รวมทั้งพนักงานที่เปลี่ยนงาน และพนักงานเข้าใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้เกี่ยวกับลักษณะอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน และการป้องกัน
 • มีการรายงานผลการดำเนินการให้กับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หรือผู้บริหารของสถานประกอบกิจการทราบเป็นประจำ

เอกสารที่ต้องส่ง

 • แผนการประเมินอันตรายหรือความเสี่ยง
 • แผนการควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยง
 • รายงานผลการประเมินอันตรายประจำเดือน
 • รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับ


๓. มีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     สถานประกอบกิจการจะต้องมีกิจกรรมที่ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการลดอุบัติเหตุในการทำงาน เช่น กิจกรรม ๕ ส.เพื่อความปลอดภัย กิจกรรม KYT การจัดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ฯลฯ โดยมีแผนการดำเนินการที่ชัดเจน มีรายงานสรุปผลการดำเนินการประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ ลักษณะการดำเนินการ จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาพประกอบการดำเนินกิจกรรม ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ หรือเสนอต่อผู้บริหารของสถานประกอบกิจการ

วิธีดำเนินการ

     สถานประกอบกิจการจะต้องมีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ โดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ เป็นประจำทุกปี ต้องมีการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ในสถานประกอบกิจการ

เอกสารที่ต้องส่ง

 • แผนการดำเนินการ
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ๕ ส, คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานฯ
 • ผลการตรวจประเมิน ๕ ส
 • รายงานสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม ๕ ส

 

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

สถานประกอบกิจการเมื่อสมัครร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบิตเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ สามารถล็อคอินเพื่อตรวจสอบสถานะอนุมัติได้โดยการกดเลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” ที่แถบด้านซ้ายมือ หน้าจอจะแสดง “สถานะอนุมัติ” ที่มุมซ้ายมือ ดังนี้

๒. สถานะอนุมัติ : ยังไม่ได้ส่ง

    หมายถึง สถานประกอบกิจการมีการบันทึกชั่วโมงการทำงานในระบบออนไลน์แล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบ โดยยังไม่มีการกดเลือกข้อความ “ส่ง” แล้ว

๓. สถานะอนุมัติ : ปฏิเสธการส่งข้อมูล

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้ส่งข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบแล้ว แต่การบันทึกข้อมูลชั่วโมงการทำงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ข้อ ๖ ทั้งนี้ ได้มีการส่งคืนระบบเพื่อให้สถานประกอบกิจการดำเนินการแก้ไขหรือส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว

*****สถานประกอบกิจการยังไม่ควรส่งเอกสารฉบับจริงมา เนื่องจากอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีก*****

๔. สถานะอนุมัติ : ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูล หรือ ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณา

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้ส่งข้อมูลในระบบออนไลน์เพื่อให้ สสปท. ตรวจสอบแล้ว และอยู่ในระหว่างการรอให้เจ้าหน้าที่ สสปท. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการสมัครที่ส่งเข้ามาในระบบอีกครั้ง ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบประวัติระดับและจำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในปี ๒๕๕๘ หรือก่อนหน้านั้นได้ โดยกดเลือกข้อความ “หน้าหลัก”

*****สถานประกอบกิจการยังไม่ควรส่งเอกสารฉบับจริงมา เนื่องจากอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอีก*****

๕. สถานะอนุมัติ : อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล

    หมายถึง สถานประกอบกิจการส่งข้อมูลและเอกสารในระบบออนไลน์ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการจัดส่งเอกสารฉบับจริงตามรายการเอกสารในหลักเกณฑ์การสมัคร ข้อ ๗ มายัง สสปท. 

๖. สถานะอนุมัติ : ตรวจสอบแล้ว ครั้งที่ 1

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้จัดส่งเอกสารฉบับจริงมายัง สสปท. ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การสมัคร ข้อ ๗

๗. สถานะอนุมัติ : อนุมัติแล้ว

    หมายถึง สถานประกอบกิจการได้รับการอนุมัติเบื้องต้น โดยได้รับการประกาศเกียรติคุณตามโครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยสถานประกอบกิจการสามารถตรวจสอบระดับและจำนวนชั่วโมงการทำงานสะสมที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเบื้องต้นได้ โดยกดเลือกข้อความ “หน้าหลัก”

 

 

สถานประกอบกิจการใหม่ (ที่ยังไม่เคยสมัคร)

สามารถนับชั่วโมงการทำงานสะสมย้อนหลังปี ๒๕๖๑ อย่างน้อยต้อง ๙ เดือนขึ้นไป โดยสามารถนับชั่วโมงสะสมย้อนหลังได้ไม่จำกัดเดือน/ปี (ชั่วโมงการทำงานที่ไม่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน)

โดยชั่วโมงสะสมรวมทั้งหมด ให้นำไปเทียบเกณฑ์ระดับของประกาศเกียรติคุณที่จะได้รับ  (ระดับต้น, ระดับทองแดง ,ระดับเงิน และระดับทอง)

เพื่อสมัครให้ตรงตามระดับประกาศเกียรติคุณที่กำหนด

 หมายเหตุ :
   - ในการเข้าใช้งานระบบสมัคร แนะนำให้ใช้บราวเซอร์   หากใช้บราวเซอร์  ต้องเป็นเวอร์ชั่น ๑๐ ขึ้นไป

   - หากไม่สามารถสมัคร หรือ Login ผ่าน (จะขึ้นหน้า Error 404) ให้แก้ปัญหาโดยการใช้อินเตอร์เน็ตจากทางอื่น เช่น แชร์อินเตอร์เน็ตจากมือถือ
     (เนื่องจากบริษัทของท่านอาจมีการตั้งค่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยในระดับสูง)