This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

  

หลักการและเหตุผล

     สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่มีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อรองรับแผนงานยุทธศาสตร์สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ซึ่งในปัจจุบันมี ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานในต่างจังหวัด และประจำแต่ละภาค เป็นองค์กรเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและเป็นองค์กรในการเฝ้าระวังความไม่ปลอดภัยในการทำงาน รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการแจ้งข่าวสารด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายในระดับภาคและนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายในระดับจังหวัด จึงเห็นควรให้มีการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพขององค์กรเครือข่าย ด้วยเหตุนี้สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จึงจัดทำโครงการประชุมสัมมนาองค์กรเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนงานความปลอดภัยในการทำงาน ขึ้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งและสนับสนุนให้องค์กรเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เครือข่ายสามารถดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยในระดับภาคสู่ความร่วมมือในระดับจังหวัดเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย องค์กรเครือข่ายระดับภาค

การดำเนินการ

  • จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  ณ  รร.เซนทรา บาย เซ็นทารา