This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

 

ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ต่อ ร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย ๑ ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร


          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นหัวข้อ “ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง” เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น และเพื่อให้กระบวนการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน มีความสมบูรณ์เรียบร้อย และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานดังกล่าวต่อไป

กำหนดการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.                ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.                พิธีเปิด

        - กล่าวรายงานประธาน โดย สำนักวิจัยและพัฒนา สสปท.

        - กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน โดย ผู้อำนวยการ สสปท.

๐๙.๑๕ – ๑๐.๑๕ น.                 การแนะนำร่างมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

                                            โดย ผู้แทน สสปท.  ผู้แทน บริษัท 3M ประเทศไทย

                                            ผู้แทน บริษัท NS BlueScope (ประเทศไทย) จำกัด  และผู้แทน บริษัท NPC Safety & Environmental Service จำกัด    

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.                   พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.                    ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

                                                     กลุ่มที่ ๑ นักวิชาการ หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                                                     กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดทำมาตรฐานฯ

๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.                       สรุปการประชุมประชาพิจารณ์

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.                    รับประทานอาหารกลางวัน

 

  • รับจำนวน ๕๐ คน  ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน 2 ท่าน โดยชื่อที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

  • ปิดรับสมัครวันที่  2 เมษายน 2561

 

ลงทะเบียนแจ้งชื่อ

 (เมื่อสมัครแล้วท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับการสมัคร  และสสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 3 เมษายน 2561)

 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้ากำรประชุมประชำพิจารณ์

 

 ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์ 02 448 9111 ต่อ 407  คุณจิรนันทน์ อินทร์มณี
  • อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.