This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ

ร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมบางกอกน้อย ๑ ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

       สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) สสปท. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นหัวข้อ “ประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย”เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น และเพื่อให้กระบวนการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐาน มีความสมบูรณ์เรียบร้อย และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานดังกล่าวต่อไป

หมายเหตุ  

  • รับจำนวน ๕๐ คน
  • ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน ๒ ท่าน โดยชื่อที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๑๑ ต่อ ๔๐๗  จิรนันทน์ อินทร์มณี

 

(ปิดรับสมัคร)  

ลงทะเบียนแจ้งชื่อ

 (เมื่อสมัครแล้วท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับการสมัคร  และสสปท.จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 6 เมษายน 2561)

 

 ประกาศรายชื่อผู้เข้าการประชุมประชาพิจารณ์

 

ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

กำหนดการ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐น.        ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.       พิธีเปิด

                                          กล่าวรายงาน โดยสำนักวิจัยและพัฒนา สสปท.

                                          กล่าวเปิดงานโดยผู้อำนวยการ สสปท.

๐๙.๑๕–๑๐.๓๐ น.        การแนะนำร่างมาตรฐาน

                                          ร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.       ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

                                          กลุ่มที่ ๑ นักวิชาการหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง

                                        กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดทำมาตรฐานฯ

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐– ๑๔.๑๕ น.       การแนะนำร่างมาตรฐาน

                                          มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
                                       โดย ผู้แทน สสปท. และผู้แทน บริษัท NPC Safety & Environmental Service จำกัด

๑๔.๓๐ – ๑๕.๔๕ น.       ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานฯ โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม

                                          กลุ่มที่ ๑ นักวิชาการหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                                       กลุ่มที่ ๒ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานนายจ้าง ลูกจ้างหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดทำมาตรฐานฯ

๑๕.๔๕-๑๖.๓๐ น.          สรุปการประชุมประชาพิจารณ์

 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐–๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๑๕–๑๔.๓๐ น.