This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดประชุมสัมมนา “การมีส่วนร่วมสู่การพัฒนาภาคีเครือข่ายของ สสปท.” จำนวน ๕ รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข็มแข็งให้กับองค์กรเครือข่ายในระดับจังหวัด อีกทั้งสามารถบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานความปลอดภัย และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์ทำงาน

  

เครือข่ายภาคใต้ วันที่ ๒๑-๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา

 

เครือข่ายภาคตะวันตก วันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑  ณ โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

 

เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒-๓ ส.ค. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น

 

เครือข่ายภาคตะวันออก วันที่ ๑๖-๑๗ ส.ค. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเคป ราชา จ.ชลบุรี

 

เครือข่ายภาคเหนือ วันที่ ๒๙-๓๐ ส.ค. ๒๕๖๑  ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่