กระทรวงแรงงานบูรณาการความร่วมมือร่วมกับอีก ๕ กระทรวง ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ตามโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนทำงานและประชาชนในทุกภาคส่วน ถือเป็นส่วนหนึ่งของวาระการขับเคลื่อนประเทศไทย (Startup Thailand)

          ซึ่งมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อบูรณาการความร่วมมือและกำหนดยุทธศาสตร์งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและสักขีพยานในพิธี 

         สืบเนื่องจากครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชปรารถเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ความว่า “การสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เพื่อผู้ใช้แรงงานจะไม่ต้องบาดเจ็บทุพพลภาพ” กอปรกับในช่วงเวลาต่อมารัฐบาลได้ประกาศนโยบายประชารัฐ เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทันต่อบริบทของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้งการที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนดำเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับคนทำงานและประชาชนในทุกภาคส่วน ภายใต้โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) โดยมีการกำหนดยุทธศาสตร์งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยร่วมกัน มีช่วงระยะเวลาการดำเนินการ ๒ ระยะ คือ ระยะ ๖ เดือน และการดำเนินงานในระยะยาวมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

      โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 6 กระทรวง ในการลดการประสบอันตรายของคนทำงาน และเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยร่วมกัน โดยมีช่วงระยะเวลาการดำเนินการ 2 ระยะ คือ ระยะ 6 เดือน และการดำเนินงานในระยะยาวมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

 

แนวทางการดำเนินการความร่วมมือโดยสรุปแบ่งออกเป็น ๒ ระยะคือ

๑. การดำเนินการระยะสั้น กำหนดให้จัดทำแผนบูรณาการความร่วมมือภายใต้กรอบการดำเนินงาน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย และด้านความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี แต่ละด้านจะดำเนินการใน ๓ มิติ คือ

  • มิติการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินการ (การสร้างการรับรู้และการสร้างจิตสำนึก)
  • มิติการกำกับดูแล
  • มิติการมีส่วนร่วมของประชาชน (ประชารัฐ) โดยมีช่วงระยะเวลาการดำเนินการ ๖ เดือน

๒. การดำเนินการระยะยาวเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยร่วมกัน เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน อันจะสร้างเสริมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้ยั่งยืนต่อไป