This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

     กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) (สสปท.) กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการและการแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ภายใต้รูปแบบงาน “มุ่งสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน” (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand) การจัดงานครั้งนี้เป็นศูนย์กลางให้กลุ่มบุคคลและองค์กรต่าง ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ ได้รับทราบทิศทางและความเคลื่อนไหวของการพัฒนางานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ในระดับประเทศและระดับสากล

    ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นและได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการจัดการด้านความปลอดภัยอย่างเป็นระบบและส่งผลสัมฤทธิ์ในการลดอุบัติเหตุจากการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง สสปท. จึงได้จัดสรรจำนวนผู้เข้าสัมมนาวิชาการ (ประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ให้กลุ่มสถานประกอบกิจการ (SMEs) ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของ สสปท. จำนวน ๑๐๐ แห่ง ๆ ละ ๑ คน และขอเชิญชวนผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานประกอบกิจการที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และเข้าชมการแสดงนิทรรศการด้านความปลอดภัยภายในงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง Link ด้านล่าง และกรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมตอบกลับทางอีเมล์มายัง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยจะปิดรับและประกาศรายชื่อตามกำหนดการด้านล่าง

 

คุณสมบัติ/เงื่อนไขการสมัครเข้าสัมมนาวิชาการ (ประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

๑. ต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่จัดอยู่ในกลุ่มของสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) (จำนวนลูกจ้างของสถานประกอบกิจการ ไม่เกิน ๒๐๐ คน)

๒. ต้องเป็นสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๒.๑ โครงการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับ SMEs, สถานประกอบกิจการขนส่ง

     - ต้องเคยเข้าร่วมโครงการฯ และได้รับการประกาศเกียรติคุณในระดับ Basic, Silver, Gold และ Platinum และยังคงธำรงรักษาการจัดทำระบบดังกล่าว

๒.๒ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

     - ต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมฯ และได้รับการประกาศเกียรติคุณ ตั้งแต่ ๒ ปีติดต่อกันขึ้นไปในทุกระดับ โดยนับการได้รับการประกาศเกียรติคุณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ย้อนขึ้นไป

๓. สถานประกอบกิจการมีสิทธิเสนอชื่อบุคลากรเข้าสัมมนาวิชาการ (ประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) จำนวน ๑ คน และต้องอนุญาตให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อผู้นั้นเข้าร่วมสัมมนาวิชาการได้เต็มเวลา ทั้ง ๓ วัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก

  • จำนวนสถานประกอบกิจการที่จัดสรรให้ทั้งหมด ๑๐๐ แห่ง ๆ ละ ๑ คน โดยผู้ที่สมัครต้องได้รับการเสนอชื่อจากสถานประกอบกิจการ
  • ดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบกิจการตามลำดับเวลาของการส่งใบสมัคร จำนวน ๑๐๐ แห่งแรก
  • หากมีสถานประกอบกิจการที่คุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือข้อมูลในใบสมัครไม่สามารถอ่านออกได้
    หรือมีข้อความไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรือไม่สมบูรณ์ สสปท. จะคัดเลือกในลำดับถัดมาทดแทนเพื่อให้ครบตามจำนวนที่กำหนด ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกทดแทนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้น
  • ผลการพิจารณาของ สสปท. ถือเป็นที่สุด

 

กำหนดการ

๑. ประกาศรับสมัคร                                     ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒

๒. ปิดรับการสมัคร                                     ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒

๓. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก             ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒

๔. ยืนยันตัวตนในระบบลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๒

(ประเภทไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. ๐ ๒๘๘๕ ๒๓๘๔-๕

โครงการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับ SMEs, สถานประกอบกิจการขนส่ง

สำนักบริการวิชาการ คุณจิรนันน์

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม คุณศุภชัย

 

ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาวิชาการ 

 

ดาวน์โหลดใบสมัครรับการคัดเลือกเข้าสัมมนาวิชาการ

 

ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสัมมนาวิชาการ