โครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ประกาศมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท. 1-4-01-00-2562) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

 

มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (Occupational Safety and Health Management System Standard)

 

      ตามประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนดให้นายจ้างดำเนินการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน แต่ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ ในปี 2553 จึงมีประกาศกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ให้นายจ้างจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากข้อมูลสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561 พบว่า มีสถานประกอบกิจการที่มีจำนวนลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป จำนวน 35,048 แห่ง ที่ควรได้รับการส่งเสริมการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่ให้คำแนะนำในการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ แก่สถานประกอบกิจการยังมีไม่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ขึ้น ตั้งแต่ปี 2562 - 2563 โดยขณะนี้มีที่ปรึกษาที่เป็นผลผลิตของโครงการฯ จำนวน 85 คน ประกอบด้วยหัวหน้าที่ปรึกษา จำนวน 27 คน และที่ปรึกษา จำนวน 58 คน สำหรับการลงพื้นที่ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่องทุกปี  ให้เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมายในการให้คำปรึกษา แนะนำ สถานประกอบกิจการในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ และเป็นการสร้างเครือข่ายบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ จากหลากหลายอาชีพ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  ที่ปรึกษาอิสระ รวมถึงที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย เป็นต้น

 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน

 • บุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 • เจ้าหน้าที่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ที่กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย

 • ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • หัวหน้าที่ปรึกษา

 • ที่ปรึกษา

 

[ ดาวน์โหลดใบสมัคร ] 

[ ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ] 

[ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมและทดสอบ ]

[ ประกาศรายชื่อที่ปรึกษาปี 2563 เพื่อเข้าร่วมอบรมทบทวน ] 


  

[ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน ] 

[ แบบตอบรับการเข้าสัมภาษณ์ ] 

[ ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ] 


[ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาและที่ปรึกษา ประจำปี 2564 ]  

 

การสมัคร

       เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 โดยสามารถส่งใบสมัคร พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน 3 กรณี ให้เลือกเพียงหนึ่งช่องทาง ดังนี้

 1. กรณีสมัครทางอีเมล์ สามารถส่งเอกสารได้ทาง อีเมล์ จิรนันทน์ อินทร์มณี This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ ชลธิชา ขำคม This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซองถึง สำนักบริการวิชาการ  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 (วันที่สมัคร จะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)

 3. กรณีสมัครด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักบริการวิชาการ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานส่วนแยกตลิ่งชัน 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ชั้น 2

 

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. เปิดรับสมัครบุคลากร ที่ปรึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงวิชาการและทดสอบ

 2. จัดฝึกอบรมเชิงวิชาการให้แก่ที่ปรึกษาตามหลักเกณฑ์และหลักสูตรที่กำหนด

 3. ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสัมภาษณ์ที่ปรึกษา

 4. ประกาศรายชื่อที่ปรึกษา สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ

 5. ประชุมชี้แจงเพื่อกำหนดข้อตกลงร่วมกันระหว่างที่ปรึกษาและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ พร้อมทั้งชี้แจงหน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษา

 6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการของที่ปรึกษาปี 2563 ที่ปรึกษาปี 2564 และที่ปรึกษาของ มรท.

 7. ประชุมสรุปผลโครงการ

 

แผนการดำเนินโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 061 4201372 

 • คุณจิรนันทน์ อินทร์มณี หรือ คุณชลธิชา ขำคม

001.jpg 002.jpg 003.jpg

004.jpg 005.jpg 006.jpg

007.jpg 008.jpg 141255.jpg

155.jpg 264-1.jpg s0010.jpg