โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับ การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

          “การลงทุนทางด้านความปลอดภัย คุ้มค่าจริงหรือ?”  นี่คงเป็นคำถามยอดนิยมสำหรับผู้ประกอบกิจการในหลาย ๆ แห่ง ว่าหากต้องลงทุนเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการด้วยงบประมาณที่สูง แล้วผลที่ได้จากการลงทุนนี้จะคุ้มค่าหรือไม่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จึงได้ทำการศึกษาเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ จำนวน 30 แห่ง จากการศึกษาพบว่า สถานประกอบกิจการมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 51,795.53 บาท หรือคิดเป็น 3,341.65 บาท/แห่ง นอกจากนี้เมื่อพิจารณามูลค่าเพิ่มทางสังคม พบว่า สถานประกอบกิจการสามารถลดจำนวนการประสบอันตรายได้จาก 302 ราย เหลือ 294 ราย นั่นหมายความว่า การลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการมีความคุ้มค่าในการลงทุน รวมถึงก่อให้เกิดผลกำไรและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสามารถลดอัตราการประสบอันตรายลงได้

มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน (Occupational Safety and Health Management System Standard)  รายงานวิจัยเรื่องมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมต่อการลงทุนด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

          สถาบันฯ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จึงได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พร้อมทั้งคู่มือและแนวทางในการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่ต้องการเริ่มสร้างระบบด้านความปลอดภัยฯ เบื้องต้นด้วยตนเอง ทางสถาบันฯ จึงจัดทำโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานขึ้น เพื่อช่วยลดต้นทุนในการจัดทำระบบความปลอดภัยฯ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาตลอดโครงการ

        นอกจากนี้ มาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ  สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้ และสถานประกอบกิจการยังนำไปต่อยอดหรือยกระดับสู่การจัดการด้านความปลอดภัยฯ ตามมาตรฐานระดับสากล เช่น การจัดทำมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 มาตรฐานแรงงานไทย เป็นต้น ทั้งยังสามารถตอบโจทย์ต่อการดำเนินงานในเชิงธุรกิจได้

       อย่างไรก็ตาม การลงทุนด้านความปลอดภัยเป็นการลงทุนเชิงป้องกัน และไม่สามารถเห็นผลตอบแทนได้ทันที เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมพร้อมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย เพื่อให้การลงทุนนั้นเกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อองค์กรและผู้ปฏิบัติงานเองอีกด้วย

      สถานประกอบกิจการสามารถขอรับคำปรึกษาและแนวทางการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ผ่านการสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2564 ได้ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

[ ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ] 

 

[ ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ ] 

 

 

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 2. เพื่อให้สถานประกอบกิจการสามารถพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ภายในองค์กรอย่างยั่งยืน และสามารถต่อยอดหรือยกระดับสู่มาตรฐานสากลได้

 

แผนการดำเนินโครงการ

หมายเหตุ :

 • ที่ปรึกษาลงพื้นทึ่ครั้งที่ 1  เพื่อตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ (Initial Review)

 • ที่ปรึกษาลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ตรวจติดตามการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 1 (Site Visit 1)

 • ที่ปรึกษาลงพื้นที่ครั้งที่ 3 ตรวจติดตามการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ครั้งที่ 2 (Site Visit 2)

 • ที่ปรึกษาลงพื้นที่ครั้งที่ 4 ตรวจประเมินระดับเบื้องต้น (Pre-Audit)

 

ประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการจะได้รับ

 • ประกาศเกียรติคุณที่รับรองด้านมาตรฐานความปลอดภัย

 • การสนับสนุนและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

 • เพิ่มโอกาสในการพัฒนาผลิตภาพแรงงานและเสริมศักยภาพแรงงาน รวมถึงสามารถเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจและโอกาสในการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น

 • สถานประกอบกิจการจะมีการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เป็นระบบ มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 • เป็นสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนี้

 • เป็นสถานประกอบกิจการทุกขนาดและทุกประเภทที่มีความมุ่งมั่นในการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และต้องได้รับความเห็นชอบพร้อมลงนามอนุมัติเข้าร่วมโครงการจากผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจลงนาม

 • มีบุคลากรหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ในการรับผิดชอบการดำเนินการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่จัดทำระบบกับผู้เข้าอบรมต้องเป็นคนเดียวกัน

 • มีความพร้อมในการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน และหากเป็นไปได้ต้องไม่อยู่ในช่วงการประเมินระบบอื่นที่กระทบต่อการจัดทำระบบของ สสปท.

 • สถานประกอบกิจการสามารถให้ข้อมูล เอกสาร รูปภาพ เพื่อประกอบการประเมินระดับได้ หากไม่สามารถให้เอกสารได้ สถานประกอบกิจการต้องถือเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องมานำเสนอต่อคณะกรรมการ Verify

 

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0 2448 9111 ต่อ 604

  สำนักบริการวิชาการ หรือ 061 420 1372

  (คุณพัชพร ศรีสงวน/คุณพิมพ์รัมภา เรือนคำ)

 

ช่องทางการสมัคร

 • ส่งแบบตอบรับผ่านอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ระยะเวลาการรับสมัคร

          16 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ

 • สสปท. ขอสงวนสิทธิ์ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการ

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมผ่านทางเว็บไซต์สถาบันฯ www.tosh.or.th