This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

เพื่อรณรงค์ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของคนทำงาน รวมถึงสร้างเสริมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตลอดจนทบทวนปัญหาความไม่ปลอดภัยในการทำงาน และสร้างความร่วมมือร่วมใจกันในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ เพื่อไปสู่เป้าหมายของการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน รวมถึงการลดอัตราการประสบอันตรายและโรคอันเนื่องมาจากการทำงานลงให้มากที่สุด ซึ่งเป็นเป้าหมายของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้ว

 

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑

๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 

(ดาวน์โหลดไฟล์ PDF)
 

Safety Thailand Safety Together

แนวคิด

Safety Thailand

 • นำเสนอความคืบหน้าและผลงาน จากผู้บริหารของ ๖ กระทรวงหลักได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข  ที่ร่วมดำเนินงานในโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ที่ได้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙


Safety Together

 • สร้างเวทีในการสร้างความร่วมมือแบบประชารัฐ เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ในการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

 

     ภายในงานประกอบด้วยการสัมนาวิชาการ  นิทรรศการด้านความปลอดภัยจากภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าและบริการ เพือเรียนรู้แนวความคิดล่าสุด ผ่านการนำเสนอทุกรูปแบบ  โดยจะมีการแสดงสินค้า บริการ และผลิตภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยฯ จากผู้ผลิตและผู้ให้บริการกว่า ๓๐๐ บริษัท

กิจกรรมภายในงาน

 • เรียนรู้นโยบาย กฎหมาย ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยใหม่ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงาน จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 • ต่อยอดความรู้ กลยุทธ์ และเรียนรู้แนวความคิดใหม่ เพื่อพัฒนางานด้านความปลอดภัย จากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ
 • พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายในสายงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • เข้าเยี่ยมชมสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ ในงานแสดงสินค้ากว่า ๓๐๐ แห่งทั่วประเทศ
 • เสริมสร้างความรู้และวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้กับกลุ่มผู้บริหารและลูกจ้าง
 • ฟังการเสวนาให้ความรู้จากประสบการณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงในสายอาชีพต่างๆ
 • กิจกรรมแจกของรางวัลจากบูทที่เข้าร่วมแสดงนิทรรศการ

 

ผู้เข้าร่วมงาน

 • ผู้บริหารจากภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ
 • ผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้นำแรงงานในภาคสังคม
 • ชมรม สมาคม ที่เกี่ยวข้องงานด้านความปลอดภัยฯ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • แพทย์ พยาบาล และผู้ที่เกี่ยวข้องในงานด้านอาชีวอนามัย
 • เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ พนักงานตรวจแรงงาน ฯลฯ
 • ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
 • ผู้ผลิตและนำเข้าสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • ฯลฯ

 

 จองบูธนิทรรศการในงาน      สมัครเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ      ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาวิชาการ

 

กิจกรรมประกวด ปี ๒๕๖๐

ประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยฯ

ประกวด Safety Smart&Smile Contest 2017

ประกวดชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยฯ

 

   ผลการดำเนินงาน

 

 

 

สรุปผลรวมการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑

 

      

      

(ดูทั้งหมด)

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติครั้งที่ ๓๑

  

  

(ดูทั้งหมด)

  

 

  

         การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี ๒๕๕๙  นับเป็นครั้งที่ ๓๐ ภายใต้ชื่องาน “แรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดี นำประเทศมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  และในปี ๒๕๕๙ สสปท.ได้รับการส่งมอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการจัดงานดังกล่าวตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

 

ภาพกิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐
และการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาค ๕ ภาค ประจำปี ๒๕๕๙ 

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
 • พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จ.เชียงใหม่
  Read More
 • พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคกลางและภาคตะวันตก จ.พระนครศรีอยุธยา
  Read More
 • พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จ.ระยอง
  Read More
 • พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา
  Read More
 • พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  Read More
 • งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐
  Read More