This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

กิจกรรมงานอบรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๑ 06 กันยายน 2562 ฮิต: 1646
จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๔ จ.พระนครศรีอยุธยา 13 สิงหาคม 2562 ฮิต: 656
จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ ๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) 29 พฤษภาคม 2562 ฮิต: 634
จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๒ 14 พฤษภาคม 2562 ฮิต: 1264
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อการประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ) 01 เมษายน 2562 ฮิต: 931
ศูนย์ฯ ภาคใต้จัดอบรมกรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ รุ่นที่ ๒ 29 มีนาคม 2562 ฮิต: 409
จัดฝึกอบรมหัวข้อ "มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ ๑ 29 มีนาคม 2562 ฮิต: 1000
จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๑ 28 มีนาคม 2562 ฮิต: 5832
จัดอบรมหลักสูตร "การใช้แบบตรวจพร้อมคำอธิบาย (Checklist) เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ" 26 มีนาคม 2562 ฮิต: 1325
ศูนย์ฯ ภาคใต้ จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ ๒ 15 มีนาคม 2562 ฮิต: 653
ศูนย์ฯ ภาคใต้ จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ ๑ 01 มีนาคม 2562 ฮิต: 730
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จ.สงขลา จัดอบรมมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 01 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิต: 378
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อการประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ) รุ่นที่ ๒ 01 มกราคม 2562 ฮิต: 399
อบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง 30 ตุลาคม 2561 ฮิต: 1288
สสปท. ร่วมกับบริษัท 3 M จัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ ๒ 01 ตุลาคม 2561 ฮิต: 993