This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวงานอบรม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๒
  2. อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๑
  3. จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๔ จ.พระนครศรีอยุธยา
  4. จัดอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รุ่นที่ ๑ (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
  5. จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๒
  6. ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อการประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ)