Up

ประกาศ / มาตรการ

       เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้แถลงประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ Covid-19 ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

สำคัญของ พรก.ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนหลักๆ มีดังนี้

  • ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือมั่วสุมกัน
  • ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร
  • ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทาง
  • ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไป หรืออยู่ในสถานที่ใดๆ
  • ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย

 

 

  ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

  พรก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

  ข้อกำหนดออกตาม พรก.ฉุกเฉิน  (ฉบับที่ 1)   (ฉบับที่ 2)  (ฉบับที่ 3)  (ฉบับที่ 4)  (ฉบับที่ 5)   (ฉบับที่ 6)    (ฉบับที่ 7)    (ฉบับที่ 8)     (ฉบับที่ 9)     (ฉบับที่ 10)     (ฉบับที่ 11)     (ฉบับที่ 12)     (ฉบับที่ 13)     (ฉบับที่ 14)     (ฉบับที่ 15)     (ฉบับที่ 16)     (ฉบับที่ 17)     (ฉบับที่ 18)     (ฉบับที่ 19)     (ฉบับที่ 20)     (ฉบับที่ 21)     (ฉบับที่ 22)

 

ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่นๆ

 
 
Powered by Phoca Download