This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ การบริหารงานทั่วไป งานธุรการและสารบรรณ งานอาคารสถานที่ งานยานพาหนะ และการติดต่อให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
  • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ การบริหาร การเงิน บัญชี พัสดุ และทรัพย์สินของสถาบัน
  • ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับ การบริหารและพัฒนาระบบงาน การบริหารงาน บุคคลและสวัสดิการ
  • ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการระบบสารสนเทศ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายในของสถาบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
  • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร