This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2020 05 สิงหาคม 2563 ฮิต: 90
พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2020 30 กรกฎาคม 2563 ฮิต: 154
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จังหวัดสงขลา ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยฯ 24 กรกฎาคม 2563 ฮิต: 231
พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ Zero Accident Campaign 2020 22 กรกฎาคม 2563 ฮิต: 306
ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยฯ 21 กรกฎาคม 2563 ฮิต: 143
อบรมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ สสปท. 09 กรกฎาคม 2563 ฮิต: 172
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย 24 มิถุนายน 2563 ฮิต: 380
สสปท. จัดโครงการอบรม "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563" 24 มิถุนายน 2563 ฮิต: 199
สสปท. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 22 มิถุนายน 2563 ฮิต: 229
จัดอบรม “การป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 04 มิถุนายน 2563 ฮิต: 330
จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบปีที่ ๕  การจัดตั้งสถาบันฯ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 22 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 373
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดตั้ง"ตู้อิ่มสุข"หน้าอาคารสำนักงาน 19 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 296
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 24 เมษายน 2563 ฮิต: 347
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดทำหน้ากาก Face shield มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา 08 เมษายน 2563 ฮิต: 589
จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 11 มีนาคม 2563 ฮิต: 870