This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

  
หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีความปลอดภัยในการทำงาน
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านอาชีวอนามัยและห้องปฏิบัติการ
  • ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการบริหารการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน
  • จัดทำมาตรฐานแนะนำและแนวปฏิบัติ
  • บริหารจัดการโครงการและบริการวิชาการความปลอดภัย ตามกลุ่มอุตสาหกรรม
  • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเชิงเทคนิค
  • ดำเนินงานสถิติและพัฒนาข้อมูล
  • ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร