This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 23 เมษายน 2563 ฮิต: 4681
โครงการยกระดับระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ 22 เมษายน 2563 ฮิต: 976
T-OSH Guide แอปฯ สสปท. โหลดฟรี !!! 22 เมษายน 2563 ฮิต: 1544
ขอเชิญผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น “ร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย” 14 เมษายน 2563 ฮิต: 819
ประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ 06 มีนาคม 2563 ฮิต: 7985
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03 มีนาคม 2563 ฮิต: 5921
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 1360
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 1309
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ 05 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 4384
ขอเชิญประกวดผลงานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา (Safety Awareness in School Contest 2020) 28 มกราคม 2563 ฮิต: 2569