This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๓ (OSH Innovation Award) 27 มกราคม 2563 ฮิต: 4009
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๓ 31 ตุลาคม 2562 ฮิต: 34904
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 27 สิงหาคม 2562 ฮิต: 843
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง" 26 สิงหาคม 2562 ฮิต: 2312
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒ 13 สิงหาคม 2562 ฮิต: 2268
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย" 02 สิงหาคม 2562 ฮิต: 1695
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ 30 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 2973
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒ 10 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 2771
กำหนดการมอบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับต้น 09 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 1806
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ 08 กรกฎาคม 2562 ฮิต: 4378