ตามที่นายกรัฐมนตรี ด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓  กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และต่อมานายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติการแก่ส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ COVID-19 และให้หน่วยงานของรัฐต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นั้น

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลในการใช้มาตราการป้องกัน สกัดกั้น ชะลอ และการเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง จึงจัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)" ขึ้น

ศูนย์ฯ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  • สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันในสังคมแรงงาน
  • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  • เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์
  • รณรงค์ สร้างกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยแรงงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้และนำไปสู่การป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
  • จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ เสนอคณะกรรมการ สสปท.
  • ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ สสปท. หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย

 


 

โดย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  โทร .0 2448 9111