This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

TOSH Service

บริการด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพงานวิชาการ

พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานงานวิจัย

เป็นหน่วยงานหลักในการทำงานวิจัยและสนับสนุนหน่วยงานเอกชนในการให้บริการงานวิจัยงานฝึกอบรม

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในเครือข่ายให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัยฯงานมาตรฐาน/คู่มือ

สนับสนุนการออกกฎหมายและกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลงานส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ อย่างยั่งยืน

 


งานพัฒนาสถิติ

เป็นหน่วยงานกลางในการจัดทำสถิติเพื่อสืบค้นข้อมูล โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลแบบบูรณาการ

 

TOSH Events

[email protected] 2017

วันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ Read more

[email protected] (ภูมิภาค)

งานความปลอดภัยฯ ส่วนภูมิภาค Read more

Zero Accident 2018

เปิดรับสมัคร 1 ก.พ.-20 เม.ย.61 Read more
 • 1

TOSH Strategy

 

 

 

 

      สสปท. นำยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า SEED “บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ความปลอดภัย” เพื่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนให้เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

TOSH Project

"ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน คือเป้าหมายสูงสุด”
 • All
 • Knowledge
 • Knowledge
 • OfficeSyndromes
 • SafetyforSMEs
 • SafetyonTheRoad
 • TOSHnetwork
 • VisionEnds
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all

VDO

     

"ไม่มีใครอยากสูญเสียหรอกค่ะ"

ภาพยนตร์สั้น "Safe & Learn"
ถ่ายทอดจากเรื่องราวจริงของคุณเกสรา อินแก้ว
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานจนต้องสูญเสียมือทั้ง 2 ข้าง

กลุ่มเป้าหมาย

ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

 ดาวน์โหลดสรุปผลงานการดำเนินงาน

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร

 • "แรงงานที่มีศักยภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดีย่อมนำประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน)
 • 1
 • 2
 • 3

TOSH News

ข่าวสารความเคลื่อนไหวภารกิจต่างๆ ของ สสปท.

Hilight[ ดูทั้งหมด ]

เครือข่ายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของประเทศไทย

รู้จัก สสปท. ?


        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

- ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ดำเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานด้านความปลอดภัยอาชวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของภาครัฐและเอกชน
- จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านวิชาการ


ดูทั้งหมด

แนะนำการให้บริการ

หากท่านมีข้อเสนอแนะใดๆ กรุณาส่งให้เราทราบเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป (ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่สาธารณะ)

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com