This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพัฒนาสถานประกอบกิจการตามมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ” ประจำปี 2564
  2. กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2564
  3. ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา
  4. ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563
  5. ขอเชิญสัมมนาวิชาการในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563
  6. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงสุขภาพลูกจ้างในกรณีใช้สารเคมีอันตราย