This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 18 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 397
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 712
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ 05 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 1047
ขอเชิญประกวดผลงานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา (Safety Awareness in School Contest 2020) 28 มกราคม 2563 ฮิต: 650
ขอเชิญประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๓ (OSH Innovation Award) 27 มกราคม 2563 ฮิต: 1931
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 24 มกราคม 2563 ฮิต: 3389
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๓ 31 ตุลาคม 2562 ฮิต: 11047
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 27 สิงหาคม 2562 ฮิต: 570
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง" 26 สิงหาคม 2562 ฮิต: 1254
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒ 13 สิงหาคม 2562 ฮิต: 1872