This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ 06 มีนาคม 2563 ฮิต: 6085
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03 มีนาคม 2563 ฮิต: 3306
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 873
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี ๒๕๖๓ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 842
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ 05 กุมภาพันธ์ 2563 ฮิต: 3162
ขอเชิญประกวดผลงานส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา (Safety Awareness in School Contest 2020) 28 มกราคม 2563 ฮิต: 1442
ขอเชิญประกวดนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๓ (OSH Innovation Award) 27 มกราคม 2563 ฮิต: 2999
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาบุคลากร ที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 24 มกราคม 2563 ฮิต: 3693
กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๓ 31 ตุลาคม 2562 ฮิต: 21059
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 27 สิงหาคม 2562 ฮิต: 646