This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

Title Published Date Hits
ขอเชิญประกวดทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ ประจำปี ๒๕๖๒ 17 April 2019 Hits: 1315
ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการ "งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออกจังหวัดระยองประจำปี ๒๕๖๒" 17 April 2019 Hits: 1555
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๖๒ 03 April 2019 Hits: 684
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหัวข้อการประเมินความเสี่ยง (การขนส่งทางน้ำ) 01 April 2019 Hits: 141
จัดฝึกอบรมหัวข้อ "มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รุ่นที่ ๑ 29 March 2019 Hits: 345
ขอเชิญเข้ารับการอบรมหัวข้อ “กรณีศึกษาและการป้องกันอุบัติเหตุ จากการผลิต การเก็บและการใช้ก๊าซชีวภาพ” 28 March 2019 Hits: 1807
จัดอบรมหัวข้อ “การป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ” รุ่นที่ ๑ 28 March 2019 Hits: 933
จัดอบรมหลักสูตร "การใช้แบบตรวจพร้อมคำอธิบาย (Checklist) เพื่อการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ" 26 March 2019 Hits: 585
ขอเชิญเข้าอบรม "มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน" 25 March 2019 Hits: 2835
ขอเชิญประกวด Storyboard “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน” 19 March 2019 Hits: 2781
ศูนย์ฯ ภาคใต้ จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ ๒ 15 March 2019 Hits: 261
ขอเชิญสมัครประกวด“Safety Youth Brand Ambassador2019” 12 March 2019 Hits: 1402
จัดฝึกอบรมข้อกำหนดระบบมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 08 March 2019 Hits: 778
ศูนย์ฯ ภาคใต้ จัดอบรมการป้องกันอัคคีภัยและการเก็บรักษาสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ รุ่นที่ ๑ 01 March 2019 Hits: 287
ขอเชิญสมัครอบรมหัวข้อ “ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า” จำนวน ๒ รุ่น 26 February 2019 Hits: 3752