This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
อบรมแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย ให้กับเจ้าหน้าที่ สสปท. 09 กรกฎาคม 2563 ฮิต: 28
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย 24 มิถุนายน 2563 ฮิต: 241
สสปท. จัดโครงการอบรม "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563" 24 มิถุนายน 2563 ฮิต: 84
สสปท. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 22 มิถุนายน 2563 ฮิต: 118
จัดอบรม “การป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 04 มิถุนายน 2563 ฮิต: 221
จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบปีที่ ๕  การจัดตั้งสถาบันฯ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ 22 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 266
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดตั้ง"ตู้อิ่มสุข"หน้าอาคารสำนักงาน 19 พฤษภาคม 2563 ฮิต: 201
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ 24 เมษายน 2563 ฮิต: 275
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดทำหน้ากาก Face shield มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา 08 เมษายน 2563 ฮิต: 481
จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 11 มีนาคม 2563 ฮิต: 780
ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๓ 04 มีนาคม 2563 ฮิต: 733
จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดทีมที่ปรึกษา เพื่อเตรียมพร้อมในการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาและตรวจประเมินระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 31 มกราคม 2563 ฮิต: 1518
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 22 มกราคม 2563 ฮิต: 579
สสปท.ร่วมออกบูธจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 11 มกราคม 2563 ฮิต: 615
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 18 ธันวาคม 2562 ฮิต: 612