This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวกิจกรรม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน จังหวัดสงขลา
  2. ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา ส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยให้กับแรงงานนอกระบบ
  3. สสปท. ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับฟังการบรรยายธรรมะหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
  4. เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564
  5. ประชุมคณะกรรมการ สสปท. ครั้งที่ 2/2564
  6. ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564