This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

Title Hits
กำหนดการพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับต้น ประจำปี ๒๕๖๑ Hits: 181
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน Hits: 143
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 Hits: 1121
การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2018 รอบตัดสิน Hits: 1509
พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน Hits: 534
ประกาศรายชื่อลงทะเบียนและลำดับการขึ้นรับรางวัล Zero Accident Campaign 2018 Hits: 1872
ฝึกอบรมทักษะพัฒนาบุคลิกภาพและเฟ้นหาผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ Safety Youth Brand Ambassador 2018 Hits: 284
ประกาศผลการประกวดผลงานนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี ๒๕๖๑ Hits: 571
กำหนดการกิจกรรมเวทีกลาง งานความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๓๒ Hits: 928
ประกาศผลการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” Hits: 934
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “Safety Youth Brand Ambassador 2018” Hits: 1078
พิธีประกาศเกียรติคุณ กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ Hits: 1982
ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ Hits: 3862
กำหนดการสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 Hits: 3032
ผลการพิจารณาการสมัครกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑ Hits: 3781