This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

Title Hits
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ Hits: 10
เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างวินัยความปลอดภัยภาคตะวันตก Hits: 180
สสปท. ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ กับกระทรวงแรงงาน “9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ” Hits: 70
กระทรวงแรงงานร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 Hits: 148
จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๘ Hits: 163
จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๙ Hits: 94
จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๑๐ Hits: 156
ฝึกอบรมคู่มือใหม่ความปลอดภัยในงานก่อสร้างระบบรางรถไฟ สำหรับวิทยากรความปลอดภัย Hits: 359
สสปท. สร้างต้นแบบมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานให้ SMEs Hits: 151
กระทรวงแรงงาน มอบ ‘9 ชื่นบาน แรงงานชื่นใจ’ เป็นของขวัญปีใหม่ Hits: 109
สสปท.จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน Hits: 90
สมัครฟรี !!! โครงการสัมมนา "คู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้างระบบรางรถไฟฟ้าสำหรับวิทยากรความปลอดภัย" Hits: 119
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ Hits: 48
จัดอบรมหลักสูตรการป้องกันปัญหาออฟฟิศซินโดรมในพนักงานสำนักงาน รุ่นที่ ๗ Hits: 272
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน Hits: 1405