This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

ข่าวกิจกรรม

Title Published Date Hits
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๓ 16 September 2019 Hits: 329
ร่วมพิธีมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๒ จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 16 September 2019 Hits: 188
ร่วมพิธีเปิดงาน "วันความปลอดภัยในการทำงาน" ณ บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด 16 September 2019 Hits: 108
จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ 12 September 2019 Hits: 101
จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง" 10 September 2019 Hits: 174
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี ๒๕๖๒ “รวมพลัง...อาสาสู้โกง” 10 September 2019 Hits: 84
ร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 09 September 2019 Hits: 222
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๒ 09 September 2019 Hits: 338
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒ 09 September 2019 Hits: 136
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ ๑ 06 September 2019 Hits: 410
ร่วมพิธีเปิดและร่วมจัดนิทรรศการงาน Chula Safety 2019 จัดโดยศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ 02 September 2019 Hits: 125
สัมมนาพัฒนาบุคลากร สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ในหลักสูตร "กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อความเป็นเลิศขององค์กร" 02 September 2019 Hits: 189
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย 27 August 2019 Hits: 248
(สมัครฟรี) ขอเชิญผู้สนใจสมัครอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” 26 August 2019 Hits: 6199
ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง" 26 August 2019 Hits: 805