This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวกิจกรรม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. สสปท. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
  2. จัดอบรม “การป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
  3. จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบปีที่ ๕  การจัดตั้งสถาบันฯ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ
  4. ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดตั้ง"ตู้อิ่มสุข"หน้าอาคารสำนักงาน
  5. ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
  6. ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดทำหน้ากาก Face shield มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา