This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

      สสปท. จะร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ ในพื้นที่ของ สสปท. ให้ทันสมัย มีความหลากหลาย เพื่อเป็นสถานที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นสถานที่ฝึกอบรม โดยมีห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย บนระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเรียนรู้เครื่องมือและอุปกรณ์สาธิต ด้านการยศาสตร์ ด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความปลอดภัยในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และฐานการฝึกอบรมต่างๆ ที่ออกแบบให้สอดคล้องกับหลักสูตร การฝึกอบรม โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ สามารถทดลอง และฝึกปฏิบัติได้จริง นอกเหนือจากตำรา

      ศูนย์ฝึกอบรมฯ จะจัดทำห้องสมุด เพื่อรวบรวมข้อมูล งานวิจัย งานวิชาการ ตำรา เอกสาร ข้อมูลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงให้ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่มีแนวทางปฏิบัติที่ เป็นเลิศ นอกจากนี้ สสปท. จะให้การบริการทางโทรศัพท์แก่ประชาชน เพื่อขอรับการปรึกษา แนะนำในกรณีเกิดอุบัติเหตุ และการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยฯ ในเชิงลึก เช่น การตอบสนองต่ออุบัติภัย สารเคมีรั่วไหล การสัมผัสกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น

 

ระบบมาตรฐานความปลอดภัยฯ สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก

 
   
   

 

หลักสูตรด้านการยศาสตร์