This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน  แจ้งเรื่องร้องเรียน

     ติดต่อเรา

       โทร : 02 4489111       อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

  

ข่าวสารกิจกรรม 

 

infographics

 

   

Attachments:
File
Download this file (107-1.pdf)ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใส
Download this file (107-2.pdf)ประกาศมาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
Download this file (107-3.pdf)Announcement Declaration on Honest Intention to work with Virtue and..
Download this file (107-4.pdf)ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖
Download this file (107-5.pdf)ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรม ประจำปี 2561
Download this file (107-6.pdf)ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๓
Download this file (23.pdf)นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
Download this file (24.pdf)ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กฎหมายและมาตรการในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ