This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

      สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  มีบทบาทในการเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนงานวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษา มาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีกรอบในการดำเนินงาน ดังนี้

  • ให้บริการงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

  • สนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบกิจการ

  • ผลักดันให้ใช้งานวิจัยมาประกอบการพิจารณาปรับปรุง กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด และขั้นตอนในการทำงาน ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

 

 
การศึกษามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อการลงทุนด้านความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่งานวิจัย : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์กับอาการไม่สบายทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 
 
 

การดำเนินงาน

สสปท.จัดประชุมวิชาการด้านความปลอดภัยฯ ครั้งที่ ๑

       เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีหน่วยงานสถาบันศึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจากทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและทุนวิจัย อาทิ เช่นสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมกำหนดกรอบการวิจัยด้านความปลอดภัยฯ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔

       ซึ่งในพิธีเปิด นายชัยธนา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สสปท. ได้บรรยายเรื่องบทบาทของงานวิจัยต่อการพัฒนาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในประเทศไทยยุค ๔.๐ ในการนี้ สสปท. ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยฯ จำนวน ๔ ท่าน ได้แก่ ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รศ.ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ม.มหิดล รศ.ดร.อนามัย เทศกะทึก ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.บูรพา และคุณวัฒนา สมานจิตร ผู้อำนวยการโปรแกรมการคมนาคมขนส่งระบบราง ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บรรยายเรื่องช่องว่างการวิจัยด้านความปลอดภัยฯ และร่วมการอภิปรายการสร้างกรอบวิจัยด้านความปลอดภัยฯ

      ผลจากการประชุมในครั้งนี้ สสปท. จะดำเนินการกำหนดกรอบวิจัยด้านความปลอดภัยฯ เพื่อนำไปสู่การวิจัยที่สามารถนำผลมาใช้ลดอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย และโรคจากการทำงานของแรงงานในประเทศไทยต่อไป