This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

   
    ข้อมูลพื้นฐาน

 

 


O1  โครงสร้างองค์กร

O2  ข้อมูลผู้บริหาร

O3  อำนาจหน้าที่

O4  แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี    l    แผนปฏิบัติงานประจำปี    l    การทบทวนแผนปฏิบัติการฯ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565)

O5  ข้อมูลการติดต่อ

O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน

O7  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวกิจกรรม

O8  Q&A

O9  Social Network

1) Facebook
2) YouTube
3) Twitter
4) Line official
5) Instagram

 

   
   การบริหารงาน

 

 


O10  แผนดำเนินงานประจำปี                                                              

1) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) แผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)

O12  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O13  คู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2563)

O14  คู่มือการติดต่อขอรับบริการ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2563)

O15  รายงานสถิติการให้บริการของ สสปท. รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

O16  รายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ สสปท. ประจำปี 2563

O17  E-Service

1) ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

2) T-OSH Guide แอปพลิเคชั่น

 

 

 
    การบริหารเงินงบประมาณ

 

 


O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                                  

1) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)


O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค.64)


O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1) รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2) รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ


O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

1) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

   
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 


O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                  

1) แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1) การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2) ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

3) ข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงาน พ.ศ.2564

4) สสปท.ระดมสมองเพื่อกำหนดเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พ.ศ. 2560

2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563

4) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พ.ศ. 2563

5) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2563

6) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563

7) ระเบียบคณะกรรมการสถาบันฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงาน พ.ศ. 2561

8) แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1) รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

   
   การส่งเสริมความโปร่งใส

 

 


O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1)  ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน

2)  คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน


O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1)  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

1)  รายงานการดำเนินการข้อร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนทุจริต รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

   
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 


O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น         

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1)  รายงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสถานประกอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2)  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

   
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

 

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2563

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564

2) สสปท.ระดมสมองเพื่อกำหนดเป้าหมายในการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต            

1) จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจรับพัสดุและควบคุมพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                       

1) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับฟังการบรรยายธรรมะหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต


O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  

1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

1) รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

   
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

 


O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2) ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ของ สสปท.


O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1) ประมวลจริยธรรมของผู้อำนวยการและผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ.2563

2) สสปท.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับฟังการบรรยายธรรมะหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต

3) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2563

4) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สสปท. ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

5) ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลองค์การและผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ครั้งที่ 4/2564

6) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

7) แผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

8) ช่องทางการสอบถาม/แสดงความคิดเห็น/เสนอแนะ/ร้องเรียน