This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

   
    ข้อมูลพื้นฐาน

 

 


O1  โครงสร้างองค์กร
O2  ข้อมูลผู้บริหาร
O3  อำนาจหน้าที่
O4  แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี    l    แผนปฏิบัติงานประจำปี
O5  ข้อมูลการติดต่อ
O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสถาบัน
O7  ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวกิจกรรม
O8  Q&A
O9  Social Network

1) Facebook
2) YouTube
3) Twitter
4) Line official
5) Instagram

 

   
   การบริหารงาน

 

 


O10  แผนดำเนินงานประจำปี                                                              

1) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบไปพลางก่อน)
2) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O11  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O12  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
O13  คู่มือการปฏิบัติงาน    l   คู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๓)
O14  คู่มือการติดต่อขอรับบริการ     l    คู่มือการติดต่อขอรับบริการ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ.๒๕๖๓)
O15  รายงานสถิติการให้บริการของ สสปท. รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
O16  รายงานผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานของ สสปท.
O17  E-Service

1) T-OSH Guide แอปพลิเคชั่น
2) สัมมนาออนไลน์ผ่าน Facebook Live
3) ระบบรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์

 

 
    การบริหารเงินงบประมาณ

 

 


O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                                                  

1) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งบไปพลางก่อน)
2) แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

1) รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงาน รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1) รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  


O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

1) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

1) ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

1) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562- มีนาคม 2563


O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

1) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

   
   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

 


O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                  

1) แผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1) ข้อบังคับคณะกรรมบริหารการสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

1) ข้อบังคับคณะกรรมบริหารการสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563

O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พ.ศ. 2560

2) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

3) ระเบียบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2563

4) ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ของสถาบัน พ.ศ. 2563


O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

1) รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2) รายงานผลการดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

   
   การส่งเสริมความโปร่งใส

 

 


O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1)  ประกาศสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน


O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1)  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

1)  รายงานการดำเนินการข้อร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนทุจริต รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

   
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 


O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น         

O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

1)  สสปท. จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

2)  จัดอบรมการพัฒนาที่ปรึกษามาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ

3)  จัดอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยฯ

4)  ให้บริการตรวจวัดตามโครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

5)  ร่วมประชุมภายนอกและประชาพิจารณ์

6)  การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ

 

 

   
   การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 

 

 

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1) ประกาศเจตจำนงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2563

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1) ผู้อำนวยการ สสปท. ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

1) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต            

1) รายงานการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2) สสปท. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง”

O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร                                                       

1) ผู้อำนวยการประกาศเจตจำนงและเจ้าหน้าที่รับมอบนโยบาย พร้อมกิจกรรมการฝึกอบรม หลักสูตร อยู่อย่างไรไม่เป็นทุกข์ ในยุค New Normal


O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน  

1) รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

1) รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

   
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

 

 


O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

1) การจัดอบรม หลักสูตร การป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน