This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

    สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จะพัฒนาองค์ความรู้ และผลงานวิจัยด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นหน่วยงานสำคัญหลักในการทำงานวิจัย ทั้งนี้     จะประสานงานกับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการงานวิจัย และจัดทำสถิติให้กับหน่วยงานรัฐ โดยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการออกกฎหมาย และการกำหนดมาตรฐานการทำงานที่เป็นสากล ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งการสนับสนุนหน่วยงานเอกชนในการให้บริการงานวิจัย เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

กรอบการดำเนินงาน ๕ ปี

๑. สร้างเครือข่าย และสนับสนุนนักวิจัยและนักวิชาการ

จัดทำระบบทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ในแต่ละด้านทั่วประเทศและสร้าง ความเข้มแข็งเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้วยการจัดเวทีสัมมนาวิชาการและ การสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์และเงินทุนในการทำงานวิจัย

๒. พัฒนานักวิจัย นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ

พัฒนา ฝึกอบรม และการว่าจ้างนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ ใหม่เพื่อรองรับแรงงานภายใน และภายนอกอุตสาหกรรม ตามความเสี่ยง ต่อการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

๓. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลวิชาการแห่งชาติ

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการสืบค้นข้อมูล โดยเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการวิจัยของสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและต่างประเทศ พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการความปลอดภัย จากทั่วโลกเพื่อก้าวให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลง

๔. ต่อยอดงานวิจัยสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการเพิ่มผลผลิตแก่สถานประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และชี้นำในการพัฒนาประเทศในเชิงนโยบาย การออกกฎหมายใหม่ หรือแก้กฎหมายให้มีความทันสมัย พร้อมการสนับสนุนงานวิจัย เพื่อการศึกษา เครื่องมือ มาตรการระเบียบปฏิบัติในการเสริมสร้างความปลอดภัยของประเทศ