This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

  

นายวรานนท์  ปีติวรรณ
ผู้อำนวยการ

 

 

 225 2 1

 

 225 11 1

นางจุฑาพนิต   บุญดีกุล
รองผู้อำนวยการ
  นายศรัณย์พงศ์   ฟุ้งเกียรติ
รองผู้อำนวยการ

 

225 14 2

  225 12 2
นายธนูศิลป์  สลีอ่อน
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา
ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์  ศรีวงษ์แผน
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

นางสาวพรรณทิวา  นวะมะรัตน์
ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมและส่งเสริม

 

 225 13 2

 225 15 2

 นางสาวชวลักษณ์   ภู่ไพบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
นางสาวอัญชส   ชื่นจิตร
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง

 

225 9 1
นางเยาว์วพา  แดงบรรจง
หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา