This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

          วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   พร้อมด้วย  หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ITA Awards) จำนวน ๓๔ รางวัล และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมความดีจำนวน ๔ รางวัล พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ณ อิมแพ็คเอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ ๖ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี