This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวกิจกรรม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ร่วมชมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ในรูปแบบออนไลน์
  2. สสปท. จัดอบรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเตรียมพร้อมมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0
  3. ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง "การจัดการสารเคมีอันตรายและการระงับเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล"
  4. ประชุมคณะกรรมการ สสปท. ครั้งที่ 11/2563
  5. จัดอบรมหลักสูตร “ศิลปะการให้คําปรึกษา” (The Art of OSH Counseling) โครงการพัฒนาทักษะการให้คําปรึกษาสําหรับบคุลากรที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย
  6. งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา