This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๓
  2. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย
  3. ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง"
  4. ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๒
  5. ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย"
  6. ขอเชิญร่วมงานและสัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒