This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานความปลอดภัยฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานร่างมาตรฐานระบบการจัดการด้านความปลอดภัยฯ และร่างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยงฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญส่งผลงานประกวดนวัตกรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (OSH Innovation Awards 2018)

 

 

ความเป็นมาของโครงการ

        ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๕๒ กำหนดให้กระทรวงแรงงาน จัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๘ ได้ระบุอำนาจหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งอำนาจหน้าที่หนึ่ง คือ การพัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

 

 

      กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ขึ้นระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน  2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand  สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน”  

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี ๒๕๖๑       กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)  สสปท.ได้รับการส่งมอบจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่มีสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้

อ่านเพิ่มเติม...