This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสำหรับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ

         สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยและชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน(องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ประสานงานหรือดำเนินการใด ๆ เพื่อส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความชำนาญในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม...