This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

            สสปท.ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม สสปท. โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายศรัณย์พงศ์ ฟุ้งเกียรติ  นางจุฑาพนิต   บุญดีกุล รองผู้อำนวยการ   และนางสาวชวลักษณ์ ภู่ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA 2020) พร้อมผู้แทนจากสำนักทุกสำนัก

        โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อหาข้อจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และเสริมหาจุดแข็งเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น และจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อน ให้สอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ และติดตามการจัดทำข้อมูลเพื่อการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อันเป็นการตอบสนองให้เกิดคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ สสปท. อย่างยั่งยืนต่อไป