This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

         สสปท. จัดอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สสปท. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) โดยมี นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. เป็นประธานการเปิดอบรม และได้รับเกียรติจาก นายนรินทร์  บุญพร้อม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีองค์ความรู้และความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น เกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยฯ ที่เกี่ยวข้อง