This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  เข้าตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ให้กับ  บริษัท เจ เอส ออโตเวิร์ค จำกัด จังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563   ตามโครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบกิจการจนทำให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพลดลง  ส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการไม่ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยเท่าที่ควร  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในการปฏิบัติงาน  โครงการนี้มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 แห่ง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ  ได้เข้าให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานไปแล้วกว่า 10 แห่ง  ซึ่งเป็นการให้บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย