This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

 

          สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จัดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2563 (Zero Accident Campaign 2020)  ในปีนี้สถาบันฯ ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยกำหนดพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณแบ่งออกเป็น 3 วัน ได้แก่วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 , วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 และวันที่ 5 สิงหาคม 2563  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่รัฐบาลกำหนด

          ในช่วงพิธีเปิดงาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  ได้รับเกียรติจาก พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เป็นประธานเปิดในพิธีและมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับสถานประกอบกิจการและหน่วยงานที่เข้ามารับ จำนวน 72 แห่ง  ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน ชั้น 1 ห้องเอนกประสงค์