This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

      วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ และมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปี งบประมาณ 2564 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายของกระทรวงแรงงาน ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 700 คน โดยมี นายวรานนท์  ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย