This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

     วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายวรานนท์  ปีติวรรณ ผู้อำนวยการ สสปท. และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นายเอริค กรอฟฟ์ เลขานุการโทฝ่ายเศรษฐกิจ พร้อมคณะ ซึ่งหลังจากที่ ผู้อำนวยการ สสปท. นำเสนอภารกิจขององค์กร ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันหารือแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานกระทรวงแรงงาน ของประเทศสหรัฐอเมริกากับ สสปท. โดยเฉพาะการพัฒนางานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีรายละเอียดที่สำคัญ เช่น

  • การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยฯ ระหว่างหน่วยงาน เช่น การจัดสัมมนาหรือพัฒนาบุคลากร

  • การสนับสนุนเพื่อเข้ารับการอบรมระหว่างประเทศในการเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับมาตรฐานสากล

  • กรอบความร่วมมือเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการกับปฏิบัติงาน