This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
02 448 9111

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการทุกภาคส่วน แม้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ แต่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากกว่าภาวะปกติ ซึ่งอาจจะทำให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานมีประสิทธิภาพลดลง  ส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการไม่ได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยเท่าที่ควร  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  จึงได้จัดทำโครงการเสริมศักยภาพด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบ  ด้วยการให้บริการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย  เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย  ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการสามารถป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกจ้างในการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

        ต้องเป็นสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 200 คน  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019  โดยต้องสามารถแสดงเอกสาร หรือหลักฐานที่ได้รับผลกระทบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 • สถานประกอบกิจการที่หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

 • สถานประกอบกิจการที่ “ปิดกิจการชั่วคราว” เนื่องจากไม่มีลูกค้าหรือเป็นกิจการที่มีห่วงโซ่จากกิจการที่รัฐบาลสั่งปิด หรือรัฐบาลต่างประเทศปิดประเทศชั่วคราวและไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายได้

 • สถานประกอบกิจการนำเข้าวัตถุดิบและการส่งออกสินค้า ที่ขาดสภาพคล่องในการประกอบกิจการ

 • สถานประกอบกิจการที่ไม่ได้ฝ่าฝืนกฏหมายด้านความปลอดภัย โดยมีผลการตรวจวัด และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงาน ระดับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ของปีก่อนหน้ามาแสดง หรือมีกำหนดแผนการตรวจวัดไว้ล่วงหน้าแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะผลกระทบจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019

 • สถานประกอบกิจการที่มีความมุ่งมั่นให้ความร่วมมือ และเคยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของสถาบันฯ แต่ได้รับผลกระทบจนขาดสภาพคล่องในการประกอบกิจการ

 

ขยายเวลารับสมัคร

ขยายเวลารับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล

 • หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 • ส่งใบสมัครได้ที่

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  ติดต่อสอบถาม 02-4489111 ต่อ 603 - 605 ,061-420-1371  นายนพปกรณ์  ทรงพันธุ์ และ น.ส.ชลธิชา  ขำคม


รายละเอียดอื่นๆ

 • สถานประกอบกิจการที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

 • สถานประกอบกิจการต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นผู้ประสานและรับผิดชอบโครงการร่วมกับ สสปท. ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ โดย สสปท.จะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการตรวจวัด และสนับสนุนเครื่องมือตรวจวัดสำหรับดำเนินการ  
 • คัดเลือกสถานประกอบกิจการ และการขอเอกสารเพิ่มเติม       1  –  3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

 • ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกและแผนการตรวจวัดฯ    3 กรกฏาคม พ.ศ. 2563

 • ดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการทำงาน 7 กรกฎาคม – 11 กันยายน พ.ศ. 2563

 • สรุปผลและจัดทำรายงาน    (ประมาณ 2 สัปดาห์หลังการตรวจวัดฯ)

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ประกาศรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือก