This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Youtube
 • GooglePlus
Thai languages
+66 2 448 9111

           สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) กำหนดการจัดอบรมในหัวข้อ “การป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง” (Work at Height Safely) เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง  โดยกำหนดจัดอบรมด้วยวิธีออนไลน์ ผ่าน Facebook กลุ่ม ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 -16.00 น.

 

วิทยากร

นายสุรกิจ ช่วงโชติ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารจัดการภัย อาฟเฟอร์

 

รายละเอียดการจัดอบรม

 • เปิดรับสมัครเข้ากลุ่ม Facebook ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2563

 • จัดอบรมออนไล์ผ่าน facebook กลุ่ม

 • ผู้เข้าอบรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการอบรมที่กำหนด จะได้รับใบรับรองการเข้าอบรมในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วประมาณ 1-2 วัน โดยต้องปฏิบัติตามวิธีการอบรม ดังนี้

1. ละทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าอบรม

2. ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

3. เข้ารับฟังการอบรมครบทั้ง 6 ชั่วโมง (เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบชื่อในระหว่างการอบรม)

4. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม โดยได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

 • ระหว่างการอบรมผู้เข้าอบรมสามารถตั้งคำถาม แสดงความคิดเห็น ผ่านการพิมพ์ในโพสวิดีโอที่ถ่ายทอดสดได้

 

การสมัคร

 • กดปุ่มเข้าร่วมกลุ่ม Facebook    ชื่อกลุ่ม "หัวข้อการป้องกันอันตรายในการทำงานตกจากที่สูง (Work at Height Safely)" และเตรียมเข้ารับฟังการอบรมวันที่ 30 มิถุนายน 2563  พร้อมปฏิบัติตามรายละเอียดวิธีการอบรมด้านล่าง

 

 

 

กำหนดการ

 • 08.30 – 09.00 น.             
  ลงทะเบียน

 • 09.00 – 09.10 น.             
  ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม

 • 09.10 – 10.30 น.
  มาตรฐานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

 • 10.45 – 12.00 น.
  ข้อกำหนดทั่วไป

 • 13.00 – 14.30 น.
  การป้องกันและการยับยั้งการตกจากที่สูง

 • 14.45 – 16.00 น. 
  การป้องกันและการยับยั้งวัสดุอุปกรณ์ตกหล่น

 • 16.00 – 16.10 น. 
  ทำแบบทดสอบหลังการอบรม

 

หมายเหตุ

 • พักเบรก เวลา 10.30 - 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.
 • พักกลางวัน เวลา 12.00 - 13.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • โทร. 02 4489111  ติดต่อคุณจุฑาภรณ์ เมืองอุดม