This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

การประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการป้องกันการตกจากที่สูง

        ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ได้จัดทำร่างคู่มือการป้องกันการตกจากที่สูงขึ้น  ดังนี้นเพื่อให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์  จึงขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างคู่มือการป้องกันการตกจากที่สูงด้วยวิธีการพิจารณ์ผ่านแบบสอบถามออนไลน์  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่น ๆ ซึ่งหลังจากนี้ สสปท.จะนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการจัดทำร่างคู่มือและเผยแพร่ให้สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องสามารถนำคู่มือนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานต่อไป  โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563