This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Youtube
  • GooglePlus
02 448 9111

 

        สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)  ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมการประชาพิจารณ์รับฟังและแสดงความคิดเห็นหัวข้อ “การประชุมประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย”  เพื่อให้ร่างมาตรฐานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ สามารถประกาศใช้เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการนำไปปฏิบัติโดยสมัครใจ เพื่อความสอดคล้องกับกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นการเปิดโอกาสให้กับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหรือยกร่าง หรือแสดงความเห็นในประเด็นอื่นๆ ตามความเหมาะสม และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่กำหนดไว้ และนำไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างมาตรฐานดังกล่าวต่อไป วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

        ร่วมแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย

 

ลงทะเบียนแจ้งชื่อ

 

        ตรวจสอบชื่อที่ลงทะเบียน

 

        ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

 

        ดาวน์โหลดกำหนดการ

 

หมายเหตุ 

  • รับจำนวน ๒๐ คน

  • ขอสงวนสิทธิ์หน่วยงานละไม่เกิน ๒ ท่าน โดยชื่อที่ลงทะเบียนก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นอันดับแรก

  • สสปท. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  • โทรศัพท์ ๐๖-๑๔๒๐-๑๓๗๒  สุภารัตน์ คะตา